top of page

TIETOTURVA

Tietosuojaseloste

 

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE 

Tämä on NOSTE Productions Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.9.2021. Viimeisin muutos 3.3.2023. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

NOSTE Productions Oy, Sininärhentie 5 C 49 02650 ESPOO 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Johanna Saarinen, johanna (a) nosteproductions.fi, +358 50 303 5013 

3. Rekisterin nimi 

NOSTE Productions asiakasrekisteri / NOSTE Productions markkinointirekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) 

  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena 

  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde ennen sopimusta, suoramarkkinointi) 
     

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden ylläpito ja kehittäminen sekä yrityksen palveluiden markkinointi. 

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

 

- Asiakasrekisteri: Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat joko osa näistä tai kaikki näistä: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen osoite), www-sivuston osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, laskutustiedot, profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista/ostetuista palveluista sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Rekisterissä olevia tietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeellista käyttää niitä kohdassa neljä (4) mainitun tarkoituksen mukaisesti, mutta kuitenkin pisimmillään kuusi (6) vuotta. Kun tietoja ei enää tarvita yllä oleviin tarkoituksiin, ne poistetaan tai anonymisoidaan.  

- Markkinointirekisteri: markkinointirekisteriin tallennettavia tietoja ovat joko osa näistä tai kaikki näistä: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen osoite), www-sivuston osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, laskutustiedot, profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista/ostetuista palveluista sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Rekisterissä olevia tietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeellista käyttää niitä kohdassa neljä (4) mainitun tarkoituksen mukaisesti, mutta kuitenkin pisimmillään kuusi (6) vuotta. Kun tietoja ei enää tarvita yllä oleviin tarkoituksiin, ne poistetaan tai anonymisoidaan. 

 

 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden julkisia tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 

 

7. Tietojen jakaminen 

 

Verkkosivustolla evästeiden avulla kerättyä tietoa ei koskaan välitetä tai jaeta yksilöimättömälle vastaanottajalle. 

 

8. Kolmansien osapuolten evästeet 

 

Kolmansien osapuolten evästeet ovat käyttäjän laitteelle tallennettavia pieniä tekstitiedostoja. Ne luo verkkosivusto, jonka verkkotunnus on jokin muu kuin se, jolla käyttäjä sillä hetkellä vierailee. NOSTE Productions käyttää kävijädatan seurantaan, kävijäkokemuksen kehittämiseen ja kokonaistilastojen luomiseen Google Analyticsia. Google Analytics on kolmannen osapuolen tarjoama palvelu, joka siirtää verkkosivuston tietoliikennetiedot sen (Googlen) palvelimille Yhdysvalloissa. Google Analytics ei seuraa sivustolla vierailijan henkilötietoja, mutta se seuraa anonyymisti nosteproductions.fi -sivuston sisällä sivuja, joilla kävijä vierailee, ja sitä, mitä kävijä pitää mielenkiintoisena. Näin opimme mitkä sisällöistä ovat kiinnostavimpia ja voimme taata kävijöille parhaan mahdollisen käyttäkokemuksen. 

 

Jos annat suostumuksesi evästepalkissa, joka tulee näkyviin vieraillessasi verkkosivustollamme, suostut siihen, että Google käsittelee sinuun liittyviä tietoja tavalla, joka on kuvattu Googlen tietosuojaselosteessa (ulkoinen verkkosivusto). Voit kieltäytyä Google Analyticsin käytöstä estämällä evästeet, ottamalla JavaScriptin pois käytöstä tai käyttämällä Googlen tähän tarkoitukseen tarjoamaa (opt-out) palvelua (ulkoinen verkkosivusto)

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

12. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen muutokset 

 

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa, joten pyydämme sinua tarkistamaan sen säännöllisesti. Muutokset ja selvennykset astuvat voimaan heti, kun ne on julkaistu verkkosivullamme www.nosteproductions.fi. Jos teemme olennaisia ​​muutoksia tähän käytäntöön, ilmoitamme täällä, että se on päivitetty, jotta sivustollamme kävijät ovat tietoisia siitä, mitä tietoja keräämme, miten käytämme niitä ja missä olosuhteissa käytämme niitä. 

bottom of page